Projektová dokumentácia

Individuálny projekt na mieru odporúčame pre stavebníkov, ktorí majú predstavu, ako by mal ich dom vyzerať. Majú svoje požiadavky na objektovú skladbu a funkčné prepojenie miestností. Svojimi požiadavkami definujú projektantovi isté regulatívy, ktoré požadujú zakomponovať do návrhu projektu domu. Ďalšia skupina stavebníkov, ktorí sa rozhodujú pre projekt na mieru sú tí, ktorí potrebujú naprojektovať stavbu presne podľa rozmeru pozemku.

Výhodou projektu na mieru oproti katalógovému projektu je individuálny prístup projektanta k zákazníkovi, ktorý sa v čo najväčšej miere snaží preniesť jeho požiadavky do projektov. Na druhej strane, projektant sa svojimi skúsenosťami snaží stavebníka usmerniť a vytvoriť tak projekt domu, ktorý bude spĺňať všetky technické požiadavky na bezpečnú prevádzku domu. Treba si uvedomiť, že projekt stavby pozostáva okrem architektúry aj z profesií (statika, ústredné vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácia, požiarna ochrana), ktoré zabezpečujú viacerí projektanti špecialisti. Ich práca na projekte sa môže začať až po kompletnom vypracovaní projektu architektúry.

Ďalšou výhodou oproti katalógovému projektu je jeho jedinečnosť. Kým katalógový projekt sa predáva vo veľkom počte kópií, individuálny projekt sa tvorí pre konkrétneho zákazníka. Takže si môžete byť istý, že váš dom nikde inde neuvidíte.


Obsah projektovej dokumenácie

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä

 • sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
 • súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
  • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  • požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
  • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
  • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
  • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
  • usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
  • spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
 • celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením
  • hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
  • podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
  • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
  • ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
 • vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
 • stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, 8) požiarnej ochrany 4) a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
 • statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
 • návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

Stupne projektovej dokumentácie
 • Investičný zámer
  - vychádza z vlastnej koncepcie rozvoja podnikateľských aktivít investora, zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie a ďalších podkladov, slúžiacich na definovanie požiadaviek investora
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  - slúži ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia na riešenú stavbu
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
  - je podkladom pre vydanie stavebného povolenia, jeho súčasťou sú i čiastkové projekty inžinierskych sietí, požiarnej ochrany..., ktoré slúžia pre vyjadrenie sa správcov sietí, príp. požiarnikov, či iných účastníkov stavebného konania, na základe ktorých vydá príslušný Stavebný úrad stavebné povolenie.
 • Realizačný projekt
  - je vypracovaný pre realizáciu stavby v potrebných mierkach a podrobnosti, doplnený o detaily a výkazy prvkov. Obsahuje i ďalšie čiastkové projekty, ktoré podrobnejšie špecifikujú technické, príp. technologické vybavenie stavby.
 • Projekt porealizačného zamerania
  - spracováva sa ku kolaudácii stavby v prípade, ak prišlo počas realizácie k výraznejším odchýlkam, príp. zmenám oproti realizačného projektu. Súčasne slúži ako projekt skutkového stavu.
Galéria
Povedali


"Architektúra je to, čo robí zrúcaninu krásnou."

Le Corbusier

 

"Architektúra nie je kreslenie, architektúra sa môže písať ako báseň alebo partitúra."

Adolf Loos

 

"Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť."

Michelangelo Buonarroti