Služby

Energetická certifikácia budov

 • energetický certifikát novej budovy
 • energetický certifikát existujúej budovy pri predaji alebo prenájme
 • energetický certifikát bytu alebo časti budovy pri predaji alebo prenájme
 • energetický certifikát existujúej budovy po významnej obnove

Projektová činnosť v stavebníctve:

 • architektonická štúdia
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt zmeny užívania stavby
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 • zameranie a zakreslenie skutkového stavu
 • legalizácia čiernych stavieb
 • dokumentácia búracích prác

Projekt stavby je možné vypracovať na akúkoľvek stavbu v oblasti pozemného staviteľstva:

 • Bytové budovy (rodinné domy, bytové domy)
 • Hotelové budovy
 • Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty
 • Budovy pre administratívu
 • Budovy pre obchod a služby
 • Budovy pre dopravu a telekomunikácie
 • Garážové budovy
 • Priemyselné budovy a sklady
 • Budovy na kultúru a verejnú zábavu
 • Múzeá a knižnice
 • Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
 • Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
 • Budovy na šport
 • Nebytové poľnohospodárske budovy
 • Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít
 • Historické alebo chránené pamiatky

Autorský dozor

 • poskytovanie vysvetlenia projektovej dokumentácie na stavbe
 • účasť na kontrolných dňoch a zápisy do stavebného denníka
 • sledovanie dodržiavania postupu výstavby s ohľadom na schválenú projektovú dokumentáciu
 • vyjadrenie k požiadavkám zhotoviteľa na zmeny a odchylky oproti schválenej dokumentácii
 • účasť na odovzdaní a prevzatí stavby

Technický dozor

 • zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby, obsahom zmlúv a obsahom stavebného povolenia
 • spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby za účelom odstránenia prípadných vád projektovej dokumentácie
 • prejednávanie dodatkov a zmien dokumentácie, ktoré nezvyšujú náklady stavby
 • priebežné informovanie klienta o všetkých závažných okolnostiach suvisiacimi so zhotovením stavby
 • kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr
 • účasť a kontrola na všetkcýh dodávkach, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté
 • prevzatie a odovzdanie staveniska a zabezpečenie zápisov do stavebného denníka

Odborné posudky

 • Tepelnotechnický posudok
 • Projektové energetické hodnotenie
Galéria
Povedali


"Architektúra je to, čo robí zrúcaninu krásnou."

Le Corbusier

 

"Architektúra nie je kreslenie, architektúra sa môže písať ako báseň alebo partitúra."

Adolf Loos

 

"Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť."

Michelangelo Buonarroti